ข่าวล่าสุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล          ประกาศ กำหนด เวลา สถานที่ ละระเบียบเกี่ยวกับการสอบ          รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน          รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563          รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563          

เมนูหลักแบนเนอร์

พันธกิจ

 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

                1.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                2.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

                3.ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                4.พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

                5.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                6.บริหารงาน อบต.ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

สอบถามเบอร์โทรฝ่ายช่าง
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทดสอบ การโพสกระดานข่าว 1.1.1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด