ข่าวล่าสุด โครงการอบต.พบปะประชาชน          ..          ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจักบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565          ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร          ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง          

เมนูหลักแบนเนอร์สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ตำบลยางใหญ่ แยกจากตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน พ.ศ.2506 ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน กำนันคนแรกชื่อ นาย ชุน สิงห์หา คนปัจจุบันชื่อ นายแดง พลศรี ตำบลยางใหญ่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ยาง อ.น้ำยืน และต.โนนสวรรค์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บุเปือย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บุเปือย ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบสลับเนินเตี้ยๆ และมีลำห้วยหลายสาย  มีป่าไม้ขึ้นตามริมห้วย  พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร  ประมาณร้อยละ 70  ส่วนที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยและป่าเขา

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

          1.4 ลักษณะของดิน

บริเวณตำบลยางใหญ่เป็นดินเนื้อละเอียด ลักษณะเป็นดินเหนียว       ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งและดินร่วนทราย หรือ ดินร่วน เหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชไร่              

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติ มีแม่น้ำลำโดมใหญ่ไหลผ่าน ม.2,ม.3,ม.5,ม.8,ม.11   ซึ่งปัจจุบันความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำลดน้อยลง

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

เป็นแหล่งป่าไม้ธรรมชาติและป่าปลูกใหม่ที่ประชาชนในตำบลร่วมกันดูแลรักษาเป็นป่าชุมชน

2.ด้านการเมืองการปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง

ตำบลยางใหญ่ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน

          2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 11 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 11 หมู่บ้าน รวมเป็น 22 คน

3.ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ข้อมูลตามลิ้งนี้

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี

4.สภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

- โรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)                                            1   แห่ง

- โรงเรียนเอกชน (ประถมถึงมัธยมปลาย)                                                           1  แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                                                                      8  แห่ง

- ศูนย์การเรียนชุมชน                                                                                      1  แห่ง

          4.2 สาธารณสุข

           -  สถานีอนามัยประจำตำบล ตั้งอยู่ที่ ม.10                                                           1  แห่ง

          4.3อาชญากรรม

                    -         

4.3ยาเสพติด

-

          4.4การสังคมสงเคราะห์

          องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีโครงการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และเด็กแรกเกิด

5.ระบบบริการพื้นฐาน

          5.1 การคมนาคมขนส่ง

ลำดับ

ชื่อถนน-สายทาง

หมู่

สายหลัก/ภายในหมู่บ้าน

ประเภทถนน

ระยะทาง(กม.)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

บ้านยางใหญ่-บ้านดงกระชู

1,7,8,3

สายหลัก

ลาดยาง

6

ทช.อบ.

 

2

บ้านยางใหญ่(ห้วยอี่สิงห์)   -บ้านโนนสามัคคี(ตำบลบุเปือย)

1,9,10

สายหลัก

ลาดยาง

4

ทช.อบ.

 

3

บ้านยางใหญ่-บ้านโนนสวาง

1,4,12,5,11,2

สายหลัก

คอนกรีต,ลูกรัง

3.6,5.2

อบต.ยางใหญ่

ทางหลวงท้องถิ่น

4

บ้านบูรพารุ่งเรือง-บ้านแสงเจริญ

11,8

สายหลัก

ลูกรัง

4

อบต.ยางใหญ่

ทางหลวงท้องถิ่น

5

บ้านยางใหญ่-ต่อเขตตำบลกำขาม

1

สายหลัก

ลาดยาง,ลูกรัง

1.2,1

อบต.ยางใหญ่

 

6

บ้านดงกระชู-บ้านพรสวรรค์

3,6

สายหลัก

คอนกรีต,ลูกรัง

2.5,1

อบต.ยางใหญ่

 

7

บ้านยางใหญ่

1

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

1.2,1

อบต.ยางใหญ่

 

8

บ้านโนนสวาง

2

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

0.2,0.2

อบต.ยางใหญ่

 

9

บ้านดงกระชู

3

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

0.4,0.4

อบต.ยางใหญ่

 

10

บ้านสวายน้อย

4

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

0.25,0.5

อบต.ยางใหญ่

 

11

บ้านคำสะอาด

5

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

0.5,0.5

อบต.ยางใหญ่

 

12

บ้านหนองม่วง

6

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

0.2,0.4

อบต.ยางใหญ่

 

13

บ้านมหาชัย

7

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

0.15,0.4

อบต.ยางใหญ่

 

14

บ้านแสงเจริญ

8

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

0.35,0.2

อบต.ยางใหญ่

 

 

               

ลำดับ

ชื่อถนน-สายทาง

หมู่

สายหลัก/ภายในหมู่บ้าน

ประเภทถนน

ระยะทาง(กม.)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

15

บ้านยางน้อย

9

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

0.15,0.4

อบต.ยางใหญ่

 

16

บ้านยางพัฒนา

10

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

0.6,0.5

อบต.ยางใหญ่

 

17

บ้านบูรพารุ่งเรือง

11

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

0.2,1.2

อบต.ยางใหญ่

 

18

บ้านหนองกระต่าย

12

ภายในหมุ่บ้าน

คอนกรีต,ลูกรัง

0.08,1.5

อบต.ยางใหญ่

 

 

 

          5.2 การไฟฟ้า

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  1,733ครัวเรือน  

          5.3 การประปา

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 12หมู่บ้าน

          5.4 โทรศัพท์

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอน้ำยืน และ อบต.ยางใหญ่

6.ระบบเศรษฐกิจ

          6.1 การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว

ไร่มันสําปะหลัง ทำสวนยาง ที่เหลือประกอบอาชีพอาชีพเสริม ทอผ้ากาบบัว จักสาน และรับจ้าง

          6.2 การประมง

เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบางส่วน

          6.3การปศุสัตว์

ตำบลยางใหญ่ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้าน

          6.4การบริการ

           -        

          6.5การท่องเที่ยว

               1.ป่าชุมชนบ้านคำสะอาดเป็นแหล่งป่าไม้ธรรมชาติและป่าปลูกใหม่ที่ประชาชนในตำบลร่วมกันดูแลรักษาเป็นป่าชุมชน มีเนื้อที่ประมาณ 100ไร่ มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น นกชนิดต่างๆ กระแต บ่าง

               2.โครงการกระดูกมนุษย์โบราณอายุ 1,500ปีเป็นชิ้นส่วนกระดูกและภาชนะเครื่องใช้ เช่น ขวานหิน เครื่องดินเผา ขุดค้นพบที่บ้านสวายน้อย จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กรมศิลปากร และนักโบราณคดี ประมาณอายุ 1,500ปี

          6.6อุตสาหกรรม

ปั้มน้ำมัน และก๊าซ 23 แห่ง, โรงสีข้าว 29 แห่ง, โรงทำขนมจีน 5 แห่ง, ร้านค้า 48 แห่ง

          6.7การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- กลุ่ม เกษตรทำนายางใหญ่                           1        กลุ่ม

- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค                               1        กลุ่ม

- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้าน                    1        กลุ่ม

          6.8แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว

ไร่มันสําปะหลัง ทำสวนยาง ที่เหลือประกอบอาชีพอาชีพเสริม ทอผ้ากาบบัว จักสาน และรับจ้าง

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

มีจำนวน 12หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

ข้อมูลตามลิ้งนี้

          7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว

ไร่มันสําปะหลัง ทำสวนยาง ที่เหลือประกอบอาชีพอาชีพเสริม ทอผ้ากาบบัว จักสาน และรับจ้าง

          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร

          - บ่อน้ำตื้น                                                                242  บ่อ

          - บ่อบาดาลส่วนตัว                                                        105  บ่อ

          - ลำน้ำ , ลำห้วย                                                          9  สาย

          - บึง, หนองและอื่นๆ                                                      4  แห่ง

          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 12หมู่บ้าน

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          8.1 การนับถือศาสนา

           ประชาชน หมู่ที่ 1-12นับถือศาสนาพุทธ  วัด / สำนักสงฆ์     7  แห่ง

          8.2 ประเพณีและงานประจำปี

          ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

          ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ ขนม  ได้แก่ ขนมดอกจอก ถั่วลิสงคั่ง กล้วยฉาบ ฯลฯ

          ภาษาถิ่นคือ

ภาษาอีสาน  ภาษาเขมร 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

          สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ ขนม  ได้แก่ ขนมดอกจอก ถั่วลิสงคั่ง กล้วยฉาบ ฯลฯ

9.ทรัพยากรธรรมชาติ

          8.1 น้ำ

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

          -ลำน้ำ , ลำห้วย                                                           9  สาย

          -บึง, หนองและอื่นๆ                                                       4  แห่ง

- แหล่งน้ำธรรมชาติมีแม่น้ำลำโดมใหญ่ไหลผ่าน ม.2,ม.3,ม.5,ม.8,ม.11   ซึ่งปัจจุบันความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำลดน้อยลง

         แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          - บ่อน้ำตื้น                                                                 242  บ่อ

          - บ่อบาดาลส่วนตัว                                                        105  บ่อ

          8.2 ป่าไม้

           - มีป่าไม้ลักษณะป่าชุมชน บริเวณ ม.5         

           8.3 ภูเขา

           ในพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา

         8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

บริเวณตำบลยางใหญ่เป็นดินเนื้อละเอียด ลักษณะเป็นดินเหนียว 

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

мфу эпсон с снпч
Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
New super hot photo galleries, daily updated collections
Daily updated super sexy photo galleries
услуги продвижения сайта
ремонт ноутбуков acer
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th