ข่าวล่าสุด โครงการอบต.พบปะประชาชน          ..          ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจักบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565          ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร          ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง          

เมนูหลักแบนเนอร์วิสัยทัศน์

"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเศรษฐกิจ วิธีชีวิตพอเพียง ฟังเสียงประชา ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน"

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานำทางในการพัฒนายึดหลักสายกลาง  อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี  และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล  และรับฟังความคิดเห็น  ปัญหา  ความต้องการของประชาชน  ตามหลักการกระจายอำนาจ  ให้ประชาชนรู้จักการช่วยเหลือตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  นำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้   ทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง   และการเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้  มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก  ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษาและรู้จักเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  เป็นคนดี  มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต  อยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม  และคุณค่าทางสังคมไทยที่มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรกัน  อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

ค้นหา

สารจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

ลิงค์เว็บไซต์เพือนบ้าน

Webboard

мфу эпсон с снпч
Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
New super hot photo galleries, daily updated collections
Daily updated super sexy photo galleries
услуги продвижения сайта
ремонт ноутбуков acer
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th
ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРУ yangyailocal.go.th